روش های ارسال

حمل بسته‌ی شما

بسته ها باید حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند. 

با توجه به اینکه در حال حاضر فقط امکان ارسال از طریق تی پاکس وجود دارد، هزینه های ارسال در مقصد اخذ خواهد شد. ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید. ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و مالیات برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد. بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند.